Geachte SVE-leden,

De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest met gemeente Sittard-Geleen en de besturen van SVE, GCVG en Limbricht inzake een midden locatie en uitbreiding van de samenwerking tussen de drie clubs. SVE zet zich in om een sportlocatie zo dicht mogelijk bij ons dorp te realiseren, en onze voorkeur is één nieuwe, centrale midden locatie.
Een locatie in de buurt van onze school is zeer belangrijk aangezien verder weg verhuizen een doodsteek betekent voor sport in je eigen woonomgeving. Dit lijkt ons in het kader van “leefbaarheid voor de dorpskernen”, waarmee raadsleden vaak schermen, een gerechtvaardigde stellingname. Ook de koppeling van school en sportcomplex lijkt ons een belangrijk maatschappelijk voordeel.

Op 11 november 2014 besluit Limbricht in haar bestuursvergadering “niet langer bereid te zijn om te verhuizen naar een nieuw te ontwikkelen uni-locatie in het middengebied. Tevens willen zij dat het Limbricht complex toekomst bestendig wordt gemaakt voor de te vormen fusieclub.” Hiertoe stellen zij een brief op naar de gemeente.
SVE en GVCG kunnen Limbricht ternauwernood overhalen om hun gewijzigde standpunt te herzien. De brief wordt uiteindelijk niet verstuurd maar de doelstelling van Limbricht blijft desalniettemin de voorkeur voor hun eigen locatie. In een van de vele vergaderingen verklaart Limbricht tevens nooit te zullen verhuizen naar het complex van Einighausen.
Wisten zij destijds al meer dan SVE en GVCG?

Na zeer magere betrokkenheid, besluiteloosheid en twee “onafhankelijke” onderzoeken is de midden locatie door de gemeente verworpen omdat deze te duur zou zijn en teveel tijd zou vergen op basis van te verwachten bezwaren van de omgeving. Tevens spreekt de gemeente Sittard-Geleen de voorkeur uit voor Limbricht als unilocatie. Een keuze die al jaren in de officieuze wandelgangen wordt genoemd als zijnde “reeds besloten”. Deze voorkeur wordt nota bene via de lokale media gepubliceerd, zonder vooraf de betrokken clubs te informeren.

SVE is van mening dat de gemeente nooit serieus de midden locatie overwogen heeft. Het “onderzoek” en de presentatie van het BRO rapport in Maart van dit jaar in Limbricht toont duidelijk de desinteresse van de gemeente aan. Daarnaast is door de gemeente Sittard-Geleen het kostenplaatje voor de locatie Limbricht en locatie Einighausen dusdanig aangepast dat Limbricht nu goedkoper blijkt, terwijl dat eerst de locatie Einighausen aanzienlijk voordeliger was.
SVE heeft deze “manipulatie” van cijfers aangetoond en de gemeente opheldering hierover gevraagd. Tot op de dag van vandaag heeft SVE hier nog geen antwoord op gekregen.

De gemeente, VV Limbricht, GCVG en KV Gazelle willen echter doorgaan met een voetbalcomplex in Limbricht. Het zal jullie niet verbazen dat SVE niet verder gaat in het overleg voor de locatie Limbricht. Dit besluit is vooraf uitvoerig besproken met de Technische Commissie en zal eveneens met de Jeugdcommissie besproken worden. Voor het komende seizoen zijn er geen wijzigingen in de samenwerking met de jeugd. Uiteraard hopen wij de jarenlange samenwerking met GVCG op dezelfde voet voort te zetten.

Mochten jullie goede ideeën of vragen hebben dan kun je altijd bij de mensen van het Bestuur of de Technische Commissie terecht.

Met vriendelijke groet,

Bestuur S.V.E.